รายละเอียดการโอนจัดสรร ปี งบประมาณ 2559 งวดที่1

 

รายละเอียดการโอนจัดสรร ปี งบประมาณ 2559 งวดที่12
2 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุ + ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ + ศูนย์อ้างอิง
2 ด่านกักกันสัตว์ + สถาบันฯ สุขภาพช้าง
2 ศูนย์+สถานี บำรุงพันธุ์สัตว์
2 ศูนย์+สถานี พัฒนาอาหารสัตว์
2 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ฯ ด่านซ้าย
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 1 - 9
2 สตส
2 สทช
2 สทป + ศผท
2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9
2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด