รายละเอียดการโอนจัดสรร ปี งบประมาณ 2559 งวดที่1ครั้งที่4

 

การโอนจัดสรรงบประมาณ งวดที่1 ครั้งที่42
2 จดหมายเวียนถึงหน่วยงาน
2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
2 เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 ตรวจสอบรับรองคุณภาพ
2 ถ่ายทอดองค์ความรู้
2 ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
2 พัฒนาเป็นศูนย์กลาง (SEED HUB)
2 พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
2 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
2 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
2 พัฒนาอาหารสัตว์
2 วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์
2 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ