รายละเอียดการโอนจัดสรร ปี งบประมาณ 2560 งวดที่1

 

รายละเอียดการโอนจัดสรร ปี งบประมาณ 2560 งวดที่1 2
2 กลุ่มตรวจสอบและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
2 ด่านกักกันสัตว์
2 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ ด่านซ้าย
2 ศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์
2 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
2 ศูนย์อุตสาหกรรม + ศวป. ที่ 1 - 9
2 สทป+ ศูนย์ผสมเทียม
2 ส่วนกลาง
2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  - 9
2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์