แบบรายงานค่าตอบแทนพนักงานราขการปี 2556
ไฟล์ตัวอย่าง
รายละเอียดพนักงานราชการ
1.ปศุสัตว์เขต และ จังหวัด
2.หน่วยงานในสังกัด กพก
3.หน่วยงานในสังกัด กสก
4.หน่วยงานในสังกัด สทป
5.หน่วยงานในสังกัด สพพ
6.หน่วยงานในสังกัด สสช
7.หน่วยงานในสังกัด สอส