รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 10 
ผู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง