รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 12 
ผู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง