รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 13 
ผู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง