รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 2 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานอื่น ๆ