รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 9 
ผู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง