รหัส GPSC สำหรับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2548)
รหัส GPSC (เพิ่มเติม วันที่ 21 ธ.ค. 2547)
รหัส GPSC ทั้งหมด