นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม เชิญชวนชาวกรมปศุสัตว์ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก พกถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ ณ กรมปศุสัตว์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น

.