การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online (19 ก.ย. 61)  
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือนสิงหาคม  (18 ก.ย. 61)  
แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับการจ่ายลงทุน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน ส.ค. 61 (14 ก.ย. 61)  
 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61 (10 ก.ย. 61)  
 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปี2561 (10 ก.ย. 61)  
 กำหนดกิจกรรมย่อยปี 62 (7 ก.ย. 61)  
 ขอให้ส่งรายงานการรับ-จ่ายและงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์(ผช.๓๗) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเดือนกันยายน ๒๕๖๑   (4 ก.ย. 61)  
 ขอแจ้งรหัสงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (3 ก.ย. 61)  
 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน ก.ค.61  (30 ส.ค. 61)  
 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (29 ส.ค. 61)  
 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ส.ค. 61)  
 ขอแจ้งรหัสงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปี 2561 (22 ส.ค. 61)  
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือนกรกฎาคม  (14 ส.ค. 61)  
 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ก.ค. 61(14 ส.ค. 61)  
 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตร "การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์"(KTB Corporate Online) (7 ส.ค. 61)   
 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน มิ.ย.61 (7 ส.ค. 61)   
 ขอให้ตรวจสอบคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ พรก 24 ทับ 2561 และแก้ไขแผนการเบิกจ่ายงบบุคลากร (7 ส.ค. 61)   
 เร่งรัดการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (ติดตามครั้งที่ 2)   (2 ส.ค. 61)    
 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (2 ส.ค. 61)    
 กำหนดปิดคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (2 ส.ค. 61)    
 การโอนวัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (2 ส.ค. 61)