เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สามารถนำแผ่น CD
มาคัดลอกได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
กองคลัง


ระบบ GFMIS

การคำนวณต้นทุนผลผลิต
รายงานการเงิน
และการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในระบบ GFMIS
คำถาม - คำตอบ
ปัญหาในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS


 ซีดีระบบพัสดุภาครัฐ

ซีดียาในบัญชียาหลัก

ซีดีโครงการใสสะอาด