ผังบัญชีมาตรฐาน 2560
 ผังบัญชีมาตรฐาน Version 2551
 Version 27.4(สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน)
 Version 28 (รายได้และค่าใช้จ่าย)