การสัมมนาทางวิชาการความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ…สำหรับนักพัสดุมือใหม่ป้ายแดง”
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (ZOOM) วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
เวลา 09.00 น. -16.30 น.