การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เรื่อง คลินิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว
วันที่ 15 มกราคม 2567
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2