ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปี 2567 (IDP)
วันที่ 15 มกราคม 2567
เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2ตึกอุศุภราช