กองคลังประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2