การประชุมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่3 / 2564 
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์