โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING
 วันศุกร์ 29 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช