การจองห้องประชุมออนไลน์ของกองคลัง

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุราช