📣📣กองคลังเข้าร่วม การประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไข วิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของกรมบัญชีกลาง ผ่านเพจ Facebook Live  วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.