ขั้นตอนการโอนครุภัณฑ์

 ขั้นตอนการรับบริจาคทรัพย์สิน

 ขั้นตอนขออนุญาตใช้ที่ดิน

 ขั้นตอนขึ้นทะเบียนรับ-ส่งที่ราชพัสดุ

 ขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 
 ขั้นตอนขออนุญาตจำหน่ายพัสดุชำรุด
 
 ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ
 
 การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
 
การแก้ไขสัญญา/วาง/คืนหลักประกัน
 
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
 
ก้าวต่อไปของระบบการจัดซื้อ/จ้าง