สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2566