สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2566