สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2566