สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2566