ประชุม KM กองคลัง
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559  โดยคุณพัชมน เจริญสวัสดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
บรรยายโดยคุณ ชนิดา     ก๊งไฉ่ กลุ่มงบประมาณ