รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 1 - 10

  ครั้งที่ 1   
 (18 ม.ค. 66)

 

               

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบเบิกแทนกัน งวดที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 1 - 10            
 
       

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS เงินกู้ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

                   

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ครั้งที่ 91   
 (26 ม.ค.66)
  ครั้งที่ 93   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 94   
 (31 ม.ค.66)
ครั้งที่ 95   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 96   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 97   
 (26 ม.ค.66)
  ครั้งที่ 99   
 (31 ม.ค.66)
ครั้งที่ 100   
 (31 ม.ค.66)
  ครั้งที่ 81   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 82   
 (24 ม.ค.66)
ครั้งที่ 83   
 (24 ม.ค.66)
ครั้งที่ 84   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 85   
 (24 ม.ค.66
ครั้งที่ 86   
 (25 ม.ค.66)
ครั้งที่ 87   
 (24 ม.ค.66
ครั้งที่ 88   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 89   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 90   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71   
 (10 ม.ค.66)
ครั้งที่ 72   
 (11 ม.ค.66)
ครั้งที่ 73   
 (11 ม.ค.66)
ครั้งที่ 74   
 (10 ม.ค.66)
ครั้งที่ 75   
 (12 ม.ค.66)
ครั้งที่ 76   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 77   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 78   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 79   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 80   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 61 - 70     ครั้งที่ 61   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 62   
 (28 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 63   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 64   
 (28 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 65   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 66   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 67   
  (4 ม.ค.66)
    ครั้งที่ 68   
 (3 ม.ค.66)
ครั้งที่ 69   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 70   
 (10 ม.ค.66)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 52 
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 53   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 54   
 (23 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 55   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 56   
 (27 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 57   
 (26 ม.ค.66)
 ครั้งที่ 58   
 (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 59   
 (29 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 60   
 (27 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 41 - 50 ครั้งที่ 41   
 (13 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 42   
 (8 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 43   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 44   
 (15 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 45   
 (15 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 46   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 47   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 48   
 (23 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 49   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 50   
 (26 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 31 - 40 ครั้งที่ 31   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 32   
 (28 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 33   
 (30 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 34   
 (6 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 35   
 (30 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 36   
 (29 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 37   
 (2 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 38   
 (6 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 39   
 (2 ธ.ค. 65)
 ครั้งที่ 40   
 (13 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 21 - 30 ครั้งที่ 21   
 (23 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 22   
 (25 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 23   
 (25 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 24   
 (24 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 25   
 (24 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 26   
 (25 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 27   
 (29 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 28   
 (24 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 29   
 (25 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 30   
 (30 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 11 - 20  ครั้งที่ 11   
 (1 พ.ย. 65)
 ครั้งที่ 12   
 (1 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 13   
 (3 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 14   
 (3 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 15   
 (9 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 16   
 (3 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 17   
 (21 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 18   
 (9 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 19   
 (9 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 20   
 (15 พ.ย. 65)

 

ครั้งที่ 1 - 10

      ครั้งที่ 1   
 (8 ต.ค. 65)
  แผนการใช้จ่าย ปี 66

   ครั้งที่ 2   
 (12 ต.ค. 65)
  
  ครั้งที่ 3   
 (17 ต.ค. 65)
  ครั้งที่ 4   
 (26 ต.ค. 65)
ครั้งที่ 5   
 (31ต.ค. 65)
ครั้งที่ 6   
 (26 ต.ค. 65)
ครั้งที่ 7   
 (31ต.ค. 65)
ครั้งที่ 8   
 (26 ต.ค. 65)
 ครั้งที่ 9   
 (26 ต.ค. 65)
 ครั้งที่ 10   
  (1 พ.ย. 65)

รายการโอนผ่านระบบ GFMIS พ.ศ. 2565