รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 1 - 10

  ครั้งที่ 1   
 (18 ม.ค. 66)

 ครั้งที่ 2   
 (14 ก.พ. 66)

 ครั้งที่ 3   
 (9 มี.ค. 66)
 ครั้งที่ 4   
 (28 มี.ค. 66)
           

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบเบิกแทนกัน งวดที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 1 - 10            
 
       

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS เงินกู้ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

                   

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ครั้งที่ 181   
 (23 มี.ค.66)
ครั้งที่ 182   
 (23 มี.ค.66)
ครั้งที่ 183   
 (27 มี.ค.66)
ครั้งที่ 184  
 (27 มี.ค.66)
ครั้งที่ 185  
 (27 มี.ค.66)
ครั้งที่ 186   
 (28 มี.ค.66)
ครั้งที่ 187  
 (27 มี.ค.66)
ครั้งที่ 188  
 (27 มี.ค.66)
ครั้งที่ 189  
 (27 มี.ค.66)
ครั้งที่ 190  
 (27 มี.ค.66)
  ครั้งที่ 171   
 (28 มี.ค.66)
ครั้งที่ 172   
 (22 มี.ค.66)
ครั้งที่ 173   
 (17 มี.ค.66)
ครั้งที่ 174   
 (22 มี.ค.66)
  ครั้งที่ 176   
 (22 มี.ค.66)
ครั้งที่ 177   
 (23 มี.ค.66)
ครั้งที่ 178   
 (17 มี.ค.66)
ครั้งที่ 179   
 (28 มี.ค.66)
ครั้งที่ 180   
 (28 มี.ค.66)
  ครั้งที่ 161   
 (17 มี.ค.66)
ครั้งที่ 162   
 (17 มี.ค.66)
ครั้งที่ 163   
 (15 มี.ค.66)
ครั้งที่ 164   
 (15 มี.ค.66)
ครั้งที่ 165   
 (15 มี.ค.66)
ครั้งที่ 166   
 (17 มี.ค.66)
ครั้งที่ 167   
 (15 มี.ค.66)
ครั้งที่ 168   
 (17 มี.ค.66)
  
ครั้งที่ 169   
 (15 มี.ค.66)
ครั้งที่ 170   
 (17 มี.ค.66)
  ครั้งที่ 151   
 (8 มี.ค.66)
ครั้งที่ 152   
 (8 มี.ค.66)
ครั้งที่ 153   
 (8 มี.ค.66)
ครั้งที่ 154   
 (8 มี.ค.66)
ครั้งที่ 155   
 (8 มี.ค.66)
ครั้งที่ 156   
 (13 มี.ค.66)
ครั้งที่ 157   
 (14 มี.ค.66)
ครั้งที่ 158   
 (15 มี.ค.66)
ครั้งที่ 159   
 (13 มี.ค.66)
ครั้งที่ 160   
 (14 มี.ค.66)
ครั้งที่ 141 - 150 ครั้งที่ 141   
 (2 มี.ค.66)
ครั้งที่ 142   
 (2 มี.ค.66)
ครั้งที่ 143   
 (9 มี.ค.66)
ครั้งที่ 144   
 (9 มี.ค.66)
ครั้งที่ 145   
 (3 มี.ค.66)
ครั้งที่ 146   
 (3 มี.ค.66)
ครั้งที่ 147   
 (3 มี.ค.66)
ครั้งที่ 148   
 (7 มี.ค.66)
ครั้งที่ 149   
 (3 มี.ค.66)
ครั้งที่ 150   
 (3 มี.ค.66)
ครั้งที่ 131 - 140 ครั้งที่ 131   
 (28 ก.พ.66)
ครั้งที่ 132   
 (28 ก.พ.66)
ครั้งที่ 133   
 (7 มี.ค.66)
 
ครั้งที่ 134   
 (2 มี.ค.66)
 
ครั้งที่ 135   
 (28 ก.พ.66)
ครั้งที่ 136   
 (28 ก.พ.66)
ครั้งที่ 137   
 (28 ก.พ.66)
ครั้งที่ 138   
 (28 ก.พ.66)
ครั้งที่ 139   
 (2 มี.ค.66)
 
ครั้งที่ 140   
 (2 มี.ค.66)
ครั้งที่ 121 - 130 ครั้งที่ 121   
 (21 ก.พ.66)
ครั้งที่ 122   
 (2 มี.ค.66)
ครั้งที่ 123   
 (24 ก.พ.66)
ครั้งที่ 124   
 (24 ก.พ.66)
ครั้งที่ 125   
 (24 ก.พ.66)
ครั้งที่ 126   
 (24 ก.พ.66)
ครั้งที่ 127   
 (24 ก.พ.66)
ครั้งที่ 128   
 (3 มี.ค.66)
ครั้งที่ 129   
 (24 ก.พ.66)
ครั้งที่ 130   
 (28 ก.พ.66)
ครั้งที่ 111 - 120 ครั้งที่ 111   
 (13 ก.พ.66)
ครั้งที่ 112   
 (13 ก.พ.66)
ครั้งที่ 113   
 (13 ก.พ.66)
ครั้งที่ 114   
 (13 ก.พ.66)
ครั้งที่ 115   
 (16 ก.พ.66)
ครั้งที่ 116   
 (16 ก.พ.66)
ครั้งที่ 117   
 (16 ก.พ.66)
ครั้งที่ 118   
 (21 ก.พ.66)
ครั้งที่ 119   
 (23 ก.พ.66)
ครั้งที่ 120   
 (21 ก.พ.66)
ครั้งที่ 101 - 110 ครั้งที่ 101   
 (6 ก.พ.66)
ครั้งที่ 102   
 (6 ก.พ.66)
ครั้งที่ 103   
 (6 ก.พ.66)
ครั้งที่ 104   
 (7 ก.พ.66)
ครั้งที่ 105  
(7 ก.พ.66)
 แผนการใช้จ่าย ปี 66
ครั้งที่ 106   
 (7 ก.พ.66)
  ครั้งที่ 108   
 (13 ก.พ.66)
ครั้งที่ 109   
 (13 ก.พ.66)
ครั้งที่ 110   
 (13 ก.พ.66)
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 91   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 92   
  (3 ก.พ.66)
ครั้งที่ 93   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 94   
 (31 ม.ค.66)
ครั้งที่ 95   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 96   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 97   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 98   
 (7 ก.พ.66)
ครั้งที่ 99   
 (31 ม.ค.66)
ครั้งที่ 100   
 (31 ม.ค.66)
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 82   
 (24 ม.ค.66)
ครั้งที่ 83   
 (24 ม.ค.66)
ครั้งที่ 84   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 85   
 (24 ม.ค.66
ครั้งที่ 86   
 (25 ม.ค.66)
ครั้งที่ 87   
 (24 ม.ค.66
ครั้งที่ 88   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 89   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 90   
 (26 ม.ค.66)
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71   
 (10 ม.ค.66)
ครั้งที่ 72   
 (11 ม.ค.66)
ครั้งที่ 73   
 (11 ม.ค.66)
ครั้งที่ 74   
 (10 ม.ค.66)
ครั้งที่ 75   
 (12 ม.ค.66)
ครั้งที่ 76   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 77   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 78   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 79   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 80   
 (17 ม.ค.66)
ครั้งที่ 61 - 70     ครั้งที่ 61   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 62   
 (28 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 63   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 64   
 (28 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 65   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 66   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 67   
  (4 ม.ค.66)
    ครั้งที่ 68   
 (3 ม.ค.66)
ครั้งที่ 69   
  (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 70   
 (10 ม.ค.66)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 52 
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 53   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 54   
 (23 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 55   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 56   
 (27 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 57   
 (26 ม.ค.66)
 ครั้งที่ 58   
 (4 ม.ค.66)
ครั้งที่ 59   
 (29 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 60   
 (27 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 41 - 50 ครั้งที่ 41   
 (13 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 42   
 (8 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 43   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 44   
 (15 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 45   
 (15 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 46   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 47   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 48   
 (23 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 49   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 50   
 (26 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 31 - 40 ครั้งที่ 31   
 (20 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 32   
 (28 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 33   
 (30 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 34   
 (6 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 35   
 (30 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 36   
 (29 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 37   
 (2 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 38   
 (6 ธ.ค.65)
ครั้งที่ 39   
 (2 ธ.ค. 65)
 ครั้งที่ 40   
 (13 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 21 - 30 ครั้งที่ 21   
 (23 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 22   
 (25 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 23   
 (25 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 24   
 (24 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 25   
 (24 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 26   
 (25 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 27   
 (29 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 28   
 (24 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 29   
 (25 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 30   
 (30 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 11 - 20  ครั้งที่ 11   
 (1 พ.ย. 65)
 ครั้งที่ 12   
 (1 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 13   
 (3 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 14   
 (3 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 15   
 (9 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 16   
 (3 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 17   
 (21 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 18   
 (9 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 19   
 (9 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 20   
 (15 พ.ย. 65)

 

ครั้งที่ 1 - 10

      ครั้งที่ 1   
 (8 ต.ค. 65)
  แผนการใช้จ่าย ปี 66

   ครั้งที่ 2   
 (12 ต.ค. 65)
  
  ครั้งที่ 3   
 (17 ต.ค. 65)
  ครั้งที่ 4   
 (26 ต.ค. 65)
ครั้งที่ 5   
 (31ต.ค. 65)
ครั้งที่ 6   
 (26 ต.ค. 65)
ครั้งที่ 7   
 (31ต.ค. 65)
ครั้งที่ 8   
 (26 ต.ค. 65)
 ครั้งที่ 9   
 (26 ต.ค. 65)
 ครั้งที่ 10   
  (1 พ.ย. 65)

รายการโอนผ่านระบบ GFMIS พ.ศ. 2565