รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 11-20 ครั้งที่ 11  
 (19 เม.ย. 66)
ครั้งที่ 12  
 (9 มิ.ย. 66
               
ครั้งที่ 1-10 ครั้งที่ 1 
 (18 ต.ค. 65)

ครั้งที่ 2 
 (21 ต.ค. 65)

ครั้งที่ 3 
 (1 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 4 
 (18 พ.ย. 65)
    ครั้งที่ 5  
 (9 ธ.ค. 65)
  ครั้งที่ 6  
 (9 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 7  
 (15 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 8  
 (12 ม.ค. 66)
ครั้งที่ 9  
 (9 ก.พ. 66)
ครั้งที่ 10  
 (22 ก.พ. 66)

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก
หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 1-10

ครั้งที่ 1 
 
(11 พ.ย. 65)
ด่านฯ

เขต+ปศจ

ครั้งที่ 2 
 
(13 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 3 
 
(21 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 4 
 
(9 ก.พ. 66)
ครั้งที่ 5 
 
(17 มี.ค. 66)
 
ครั้งที่ 6 
 
(25 ก.ค. 66)
 
 
   

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สกสว.) งวดที่ 1

ครั้งที่ 1-10

ครั้งที่ 1  
 (9 ก.พ. 66)

                 

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สกสว.) งวดที่ 2

ครั้งที่ 1-10

ครั้งที่ 1  
 (3 ก.ค. 66)

ครั้งที่ 2  
 (10 ก.ค. 66)
ครั้งที่ 3  
 (13 ก.ค. 66)
ครั้งที่ 4  
 (16 ส.ค. 66)
           

รายการโอนเงินนอกงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS 2565