รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 11-20                    
ครั้งที่ 1-10 ครั้งที่ 1 
 (18 ต.ค. 65)

ครั้งที่ 2 
 (21 ต.ค. 65)

ครั้งที่ 3 
 (1 พ.ย. 65)
ครั้งที่ 4 
 (18 พ.ย. 65)
    ครั้งที่ 5  
 (9 ธ.ค. 65)
  ครั้งที่ 6  
 (9 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 7  
 (15 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 8  
 (12 ม.ค. 66)
   

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก
หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 1-10

ครั้งที่ 1 
 
(11 พ.ย. 65)
ด่านฯ

เขต+ปศจ

ครั้งที่ 2 
 
(13 ธ.ค. 65)
ครั้งที่ 3 
 
(21 ธ.ค. 65)
 
 
   
 
   

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สกสว.) งวดที่ 1

ครั้งที่ 1-10

 

                 

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สกสว.) งวดที่ 2

ครั้งที่ 1-10

 

                 

รายการโอนเงินนอกงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS 2565