รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2561

 
1.

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์ม A

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2561

1

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.1 แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

(แบบฟอร์ม IDP : A) (ข้าราชการลาออก 2 อัตรา)

1.2  แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

(แบบฟอร์ม IDP : B)

2.

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice)  จำนวน 2 โครงการ

    2.1  ชื่อเรื่อง  การใช้ Google Forms เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online ครั้งที่ 1/2561

           ห้องประชุมกองคลัง  ตึกอุศุภราช ชั้น 2  วันที่ 8 มีนาคม 2561

    2.2  ชื่อเรื่อง  ความรู้ด้านงบประมาณ (ทะเบียนคุมงบประมาณ ผ่าน Google Drive) 

           ครั้งที่ 1/2561  ห้องประชุมกองคลัง  ตึกอุศุภราช ชั้น 2  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560