รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/2561

 
1.

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์ม A

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/2561

1.

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.1 แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

(แบบฟอร์ม IDP : A)

1.2  แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

(แบบฟอร์ม IDP : B)

2.

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice)  จำนวน 2 โครงการ

    2.1  ชื่อเรื่อง  การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

          ผ่าน Application line

    2.2  ชื่อเรื่อง  ความรู้ด้านงบประมาณ (การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายสัปดาห์ "มาตรการ

          30 วัน อันตราย")