กิจกรรมยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น (โครงการข้าราชการพลเรือนดีเด่น )

   - ภาพการรับรางวัล
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกองคลัง
คุณธรรมและจริยธรรมนักบัญชี นักการเงินและนักพัสดุ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กองคลัง
วินัยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน   (20 มี.ค.64)
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดย กองคลัง กรมปศุสัตว์ (21 มี.ค.64)