การตรวจเอกสาร การจ่ายเงินประจําวันของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ภาพกิจกรรรม