ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ในราชอาณาจักร

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือรายงานการประชุม
คู่มือ
ภาพกิจกรรม