กองคลังได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564 ระดับ(AA) ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564