โล่รางวัลเชิดเกียรติยศ "คนดีศรีปศุสัตว์" แด่ นางกาญจนา หงษ์ห้อม งานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565