นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
รับวันที่ 10 มิถุนายน 2565