คำสั่งกรม
ปศุสัตว์

เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ที่698/2564 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์2 30 ส.ค.64
ที่423/2564 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ เพิ่มเติม 24 พ.ค.64
ที่394/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์  11 พ.ค.64
ที่143/2564 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ 9 ม.ค.64
ที่687/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์  22 พ.ค.63
ที่609/2563 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 30 มิ.ย.63
ที่505/2563 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 29 พ.ค.63
ที่138/2563 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  11 ก.พ.63
ที่1010/2562 มอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง และอนุมัติจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 6 พ.ย.62
ที่1009/2562 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์   6 พ.ย.62
ที่729/2562 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์   27 ส.ค.62
ที่675/2562 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการถวายผ้ากฐินพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2562  6 ส.ค.62
ที่639/2562
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในระบบ NSW ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
26 ก.ค.62
ที่411/2562 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 13 พ.ค.62
ที่353/2562
(ยกเลิกคำสั่ง)
กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  22 เม.ย.62
ที่108/2562 เลื่อนข้าราชการ  4  ก.พ.62
ที่107/2562 เลื่อนข้าราชการ  4 ก.พ.62
ที่979/2561
 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
16 พ.ย61
ที่271/2561 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  21 มี.ค.61
ที่270/2561 ยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ 21 มี.ค.61
ที่1085/2560 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ 15 ธ.ค.60
ที่1028/2560 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์  และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  30 พ.ย.60
ที่829/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์  18 ต.ค.60
ที่830/2560 มอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  18 ต.ค.60
ที่789/2560 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการควบคุมการไปรับและส่งเงินนอกสถานที่ 6 ต.ค.60
ที่646/2560 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 24 ส.ค.60
ที่645/2560 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  24 ส.ค.60
ที่ 308/2560 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 27 เม.ย.60
ที่ 243/2560 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 30 มี.ค.60
ที่ 811/2559 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 21 ต.ค.59
ที่ 800/2559 เรื่อง มอบหมายราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ 20 ต.ค.59
ที่ 775/2559 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  17 ต.ค.59
ที่ 740/2559  เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 7 ต.ค.59
ที่ 702/2559 มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบพัสดุ  26 ก.ย.59 
ที่ 270/2559 มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบพัสดุ  5 เม.ย.59
ที่ 713/2558 มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบพัสดุ  11 ก.ย.58
ที่ 1065/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 24 ธ.ค.58
ที่ 1064/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 24 ธ.ค.58
ที่ 713/2558 มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  11 ก.ย.58
ที่ 694/2558 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 27 ส.ค.58
ที่ 376/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 21 พ.ค.58
ที่ 365/2558
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้อำนวยการกองเลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 
20 พ.ค.58
ที่ 363/2558  กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 20 พ.ค.58
ที่ 351/2558 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้อำนวยการกองเลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 พ.ค.58
ที่ 228/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  1 เม.ย.58
ที่ 38/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  21 มค.58
ที่1004/2557 คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน    (การกลับเข้าไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494)       23 ธค.57
ที่ 96/2557 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  30 มค.57
ที่ 617/2556
มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ
18 กค.56
ที่ 251/2556
กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
19 มีค.56
ที่ 73/2555
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรมหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
31 มค.55
ที่ 74/2555
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
31 มค.55
ที่ 75/2555
มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
31 มค.55
ที่ 76/2555
มอบอำนาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
31 มค.2555
ที่ 880/2554
กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการรักษาการ และปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์
3
พย.2554
ที่ 881/2554
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
3
พย.2554
ที่ 849/2552
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
10 พย.2552
ที่ 852/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบน้ำมันของกรมปศุสัตว์
21
พย.2550
ที่ 484/2550
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
28
มิย. 2550
ที่ 517/2549

มอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างและอนุมัติจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

6
กค. 2549
ที่ 399/2548

มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์     

30
พค.2548