ค้นหาภายในหน้านี้
การเงิน การคลัง
ขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม (3 พค.56)
- กรณีมีการแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนอัตราเดียว
- กรณีมีการแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนหลายอัตรา และ ต้องการเบิกค่าลงทะเบียนในอัตราที่แพงกว่าการลงทะเบียนครั้งแรก
แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........
แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง (แบบ ลจ.1)
บันทึกยืมเงิน (1 กย.54)
สัญญาการยืมเงิน
สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ (28 กค. 49)
ใบสมัครเป็นบัตรเครดิต โครงการบัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ
KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแบบ
(1 ตค.55)
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
หลักฐานที่ยื่นกองคลัง กรณียื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ 3 เดือน)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน (เปลี่ยนแบบ)
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) เปลี่ยนแบบ (13 ตค.53)
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) เปลี่ยนแบบ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงิน
แบบ 10
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ ของกรมฯ)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบุคคลภายนอก)
ใบมอบฉันทะ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 4235) และ คำอธิบายวิธีการ
กรอกรายการ
ใบนำส่งเงิน
การพัสดุ
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (10 พย.49)
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (10 พย.49)
ใบเบิกและ/หรือรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ใบตรวจรับสิ่งของ
แบบสำรวจรายการส่ง - รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน
     1. แบบสำรวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 03)
     2. แบบสำรวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 04)
     3. แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 05)
อื่น ๆ

top