รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

 

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2558

 

1

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

 

แบบฟอร์ม 1

2

รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)

 

-  แบบฟอร์ม 2.1

 

-  แบบฟอร์ม 2.2

3

แบบสรุปรายงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2558

 

-  แบบฟอร์ม 3.1 ข้าราชการ

 

-  แบบฟอร์ม 3.2 พนักงานราชการ

4 หลักฐานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการประเมินผลและติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
5 หลักฐานประกอบเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
6 

โครงการที่กองคลังจัดเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานซึ่งเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่กองคลัง

 

(สมรรถนะด้านการบริการ) และหน่วยงานกรมปศุสัตว์

 

- การประชุมการเบิกจ่ายเงิน กรณีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบ วันที่ 18 พ.ย. 57

 

- โครงการกลับเข้าไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

 

  • สำหรับข้าราชการที่มีสิทธิ จำนวน 3 รุ่น 23 ธ.ค. 57 (เช้า-บ่าย) และ 7 ม.ค. 58

 

  • สำหรับผู้รับบำนาญที่มีสิทธิ จำนวน 2 รุ่น 16 ม.ค. 58 (เช้า-บ่าย)

 

- โครงการสานสัมพันธ์งานคลัง ระยะเวลาดำเนินงาน 23 ก.พ.58 - 15 มี.ค. 58

 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online

 

   ของหน่วยงาน(ทั้งประเทศ) ระยะเวลาดำเนินการ 3 รุ่น วันที่ 12 , 17, 20 มี.ค. 58

 

-  หลักฐานการดำเนินการ สมรรถนะเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยกำหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

 

   และพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรม ตั้งแต่เดือน ต.ต. 57 เป็นต้นไป

 

7

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

 

-  หลักฐานการวางแผน

 

-  หลักฐานการสื่อสารประชาสัมพันธ์(หน้าเว็บไซต์กองคลัง และเวียนแผนให้รับทราบ)

 

-  หลักฐานการดำเนินการ

 

-  หลักฐานการประเมินผลและติดตาม

 

-  หลักฐานการสรุปรายงานผล

 

 

 

รายงานแผนพัฒนาบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1 ประจำปี 2558
KPI Form2 (excel) (แก้ไข ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558)
-กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-ฝ่ายการเงิน
-ฝ่ายบัญชี
-ฝ่ายงบประมาณ
-ฝ่ายพัสดุ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558