รวมภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์

ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงาน

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงาน         

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงาน   

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงาน3

วันที่ 20 มีนาคม 2558