ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน

GFMIS Web Online ของหน่วยงาน 1-4

 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558

>