ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน

GFMIS Web Online ของหน่วยงานเขต 5-6

 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

>