รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

 

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/2558

 

1

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

2

รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)

3

แบบสรุปรายงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2558

4

การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 

5 หลักฐานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการประเมินผลและติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
6

หลักฐานประกอบเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

7

โครงการที่กองคลังจัดเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานซึ่งเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่กองคลัง 

 

และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 

8

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

  • โปรแกรมการเขียนเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  • ปรแกรมการระบบบันทึกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

-  หลักฐานการวางแผน

 

-  หลักฐานการสื่อสารประชาสัมพันธ์(หน้าเว็บไซต์กองคลัง และเวียนแผนให้รับทราบ)

    

-  หลักฐานการดำเนินการ (คู่มือ)


-  หลักฐานการประเมินผลและติดตาม 

 

-  หลักฐานการสรุปรายงานผล

 

 

รายงานแผนพัฒนาบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 ประจำปี 2558
KPI Form2 (excel) (แก้ไข ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558)
-กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-ฝ่ายการเงิน
-ฝ่ายบัญชี
-ฝ่ายงบประมาณ
-ฝ่ายพัสดุ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558