รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 14 (ระหว่างจัดทำ)
ผู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง