รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 4 
ู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง