รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 5 
ู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง