รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 6 
ผู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง