รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 7 
ผู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง